tiistai 15. marraskuuta 2016

Ihmisoikeudet islamilaisittain


Multikulturalismin perusajatuksiin kuuluu usko siihen, että islam on sovitettavissa yhteen länsimaisten arvojen kanssa. Länsimaiset arvot tiivistyvät pitkälti liberalismin ajatuksiin vapaudesta sekä ihmisoikeusjulistuksen sisältöön, mutta islamilaiset maat ovat luoneet ja allekirjoittaneet oman ihmisoikeusjulistuksensa eli Kairon julistuksen. Heistä varsinainen ihmisoikeuksien julistus oli "liian länsimainen". 

Tässä on suomennokseni Kairon julistuksen sisällöstä. Jokainen voi sisällön perusteella arvioida, kuinka hyvin nämä ajatukset sopivat arvojemme kanssa yhteen. Kehotan lukemaan erityisesti artiklan 22 sananvapaudesta.

Artikla 1

(a) Kaikki ihmiset muodostavat yhden perheen, jonka jäseniä yhdistävät alistuminen Jumalalle ja polveutuminen Aatamista. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ihmisarvon sekä perusvelvoitteiden ja -vastuiden suhteen ilman syrjintää rodun, värin, kielen, sukupuolen, uskon, poliittisen sitoutuneisuuden, sosiaalisen statuksen tai muiden vastaavien syiden perusteella. Aito usko on tae arvokkuuden kehittämiselle polulla ihmisen täydellisyyteen.

(b) Kaikki ihmiset ovat Jumalan alamaisia, ja hänen eniten rakastamiaan ovat he, jotka ovat hyödyllisimpiä hänen muille alamaisilleen, eikä kenelläkään ole ylemmyyttä toisiin nähden muutoin kuin hurskauden ja hyvien tekojen perusteella.

Artikla 2

(a) Elämä on Jumalan antama lahja, ja oikeus elämään on taattu jokaiselle ihmiselle. On yksilöiden, yhteisöjen ja valtion velvollisuus suojella tätä oikeutta loukkauksilta, ja on kiellettyä viedä henki muutoin kuin sharian määräämästä syystä.

(b) On kiellettyä turvautua keinoihin, jotka saattavat johtaa ihmiskunnan kansanmurhanomaiseen tuhoamiseen.

(c) Ihmishengen säilyttäminen kautta aikain Jumalan tahdosta on sharian määräämä velvollisuus.

(d) Suoja ruumiilliselta vahingolta on taattu oikeus. On valtion velvollisuus turvata sitä, ja on kiellettyä loukata sitä ilman shariaan perustuvaa syytä.

Artikla 3

(a) Voimankäytön ja aseellisen konfliktin yhteydessä ei ole mahdollista tappaa ei-sotaisia, kuten vanhoja miehiä, naisia ja lapsia. Haavoittuneilla ja sairailla on oikeus sairaanhoitoon, ja sotavangeilla on oikeus ruokaan, suojaan ja vaatetukseen. On kiellettyä silpoa vainajien ruumiita. On velvollisuus vaihtaa sotavankeja sekä järjestää vierailuja tai uudelleenyhdistymisiä perheille, jotka ovat joutuneet erilleen sotatilan vuoksi.

(b) On kiellettyä kaataa puita, vahingoittaa viljaa tai karjaa ja tuhota vihollissiviilien asuntoja tai rakennelmia tykein, räjäytyksin tai muin keinoin.

Artikla 4

Jokainen ihminen on oikeutettu koskemattomuutensa ja hyvän maineensa ja kunniansa säilyttämiseen elämässään ja kuolemansa jälkeen. Valtio ja yhteisö suojelevat hänen jäänteitään ja hautapaikkaansa.

Artikla 5

(a) Perhe on yhteiskunnan perusta, ja avioliitto on sen muodostumisen pohja. Miehillä ja naisilla on oikeus avioliittoon, eivätkä rajoitukset rodun, värin tai kansallisuuden perusteella saa estää heitä nauttimasta tästä oikeudesta.

(b) Yhteiskunnan ja valtion tulee poistaa kaikki esteet avioliitolle ja järjestää puitteet avioliiton toteutumiselle. Niiden on turvattava perheen turvallisuus ja hyvinvointi.

Artikla 6

(a) Nainen on miehen kanssa tasa-arvoinen ihmisen arvokkuudessa, ja hänellä on sekä oikeuksia että velvollisuuksia: hän on oma yksilönsä, ja hänellä on taloudellinen itsenäisyys sekä oikeus säilyttää nimensä ja sukulinjansa.

(b) Aviomies on vastuussa perheen elatuksesta ja hyvinvoinnista.

Artikla 7

(a) Syntymähetkestä lähtien jokaisella lapsella on vanhempien, yhteisön ja valtion taholta oikeus kunnolliseen lastenhoitoon, koulutukseen ja materiaaliseen, hygieeniseen sekä moraaliseen hoivaan. Sekä sikiötä että äitiä tulee suojella, ja heille tulee tarjota erityishoitoa.

(b) Vanhemmilla ja vastaavassa asemassa olevilla on oikeus valita, millaisen koulutuksen he lapselleen haluavat, ottaen huomioon, että he harkitsevat lapsen etua ja tulevaisuutta sharian eettisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

(c) Molemmilla vanhemmilla on tiettyjä oikeuksia lastensa taholta, ja perheenjäsenillä on oikeuksia sukunsa taholta sharian opinkappaleiden mukaisesti.

Artikla 8

Kaikilla on oikeus nauttia oikeudellisesta itsemääräämisoikeudesta sekä velvollisuuksien että sitoumusten suhteen. Mikäli henkilön kapasiteetti menetetään tai alentuu, häntä edustaa hänen holhoojansa.

Artikla 9

(a) Tiedonjano on velvollisuus, ja koulutuksen järjestäminen on yhteiskunnan ja valtion velvollisuus. Valtion on taattava koulutuksen puitteet sekä koulutuksen moninaisuus yhteisön edun nimissä, jotta miehellä on mahdollisuus tutustua islamin uskontoon ja faktoihin universumista ihmiskunnan hyödyksi.

(b) Jokaisella ihmisellä on oikeus saada sekä uskonnollista että maallista koulutusta koulutuksen ja ohjauksen eri tahoilta, mukaan lukien perheeltä, koululta, yliopistolta, medialta jne. ja niin integroidulla ja tasapainoisella tavalla, että hänen persoonansa kehittyy, hänen uskonsa Jumalaan vahvistuu ja hänen kunnioituksensa ja puolustustahtonsa oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kehittyy.

Artikla 10

Islam on tahraamattoman luonteen uskonto. On kiellettyä harjoittaa painostusta ihmistä kohtaan tai hyväksikäyttää hänen köyhyyttään tai tietämättömyyttään käännyttääkseen hänet toiseen uskontoon tai ateismiin.

Artikla 11

(a) Ihmiset ovat syntyneet vapaina, eikä kenelläkään ole oikeutta orjuuttaa, nöyryyttää, sortaa tai riistää heitä, eikä ole muuta alemmuutta kuin korkeimmalle Jumalalle.

(b) Kaikki kolonialismin tyypit ovat yksi pahimmista orjuutuksen muodoista ja täysin kiellettyjä. Kolonialismista kärsivillä on täysi oikeus vapauteen ja itsemääräämisoikeuteen. On kaikkien valtioiden ja kansojen velvollisuus tukea kolonialismista kärsivien kansojen taistelua sekä kaikkien kolonialismin ja miehityksen muotojen hävittämistä, ja kaikilla valtioilla ja kansoilla on oikeus säilyttää itsenäinen identiteettinsä sekä pitää valtaa omaisuuteensa ja luonnonvaroihinsa.

Artikla 12

Jokaisella miehellä tulee olla sharian piirissä oikeus vapaaseen liikkuvuuteen sekä asuinpaikkansa valintaan riippumatta siitä, onko hän kotimaansa sisällä vai sen ulkopuolella, ja mikäli hän on vainottu, hänellä on oikeus hakea turvapaikkaa toisesta maasta.  Turvapaikan haun kohdemaan on huolehdittava hänen turvallisuudestaan kunnes hän saavuttaa turvan, ellei turvapaikan hakua motivoi teko, jonka sharia katsoo rikokseksi.

Artikla 13

Työ on valtion ja yhteisön takaama oikeus jokaiselle työhön kykenevälle. Jokaisen tulee olla vapaa valitsemaan itselleen sopiva ja omia sekä yhteisön etuja ajava työ. Työntekijällä on oikeus turvallisuuteen sekä muihin sosiaalisiin takeisiin. Häntä ei saa laittaa kykyjänsä ylittävään työhön, alistaa pakolle, riistää tai vahingoittaa millään tavoin.

Hän on oikeutettu - ilman mitään syrjintää miesten ja naisten välillä -  reiluun palkkaan työstään viivytyksettä sekä lomarahoihin ja ylennyksiin, jotka hän ansaitsee. Tältä osin hänen vaaditaan olevan omistautunut ja huolellinen työssään. Mikäli työntekijät ja työnantajat ovat eri mieltä mistään asiasta, valtion on tultava väliin, selvitettävä erimielisyys, käsitellä valitukset sekä valvoa oikeuksia ja toteuttaa oikeutta ilman puolueellisuutta.

Artikla 14

Jokaisella on oikeus tehdä laillista voittoa ilman monopoleja, petosta tai vahinkoa itselleen tai muille. Koronkiskonta (riba) on ehdottomasti kiellettyä.

Artikla 15

(a) Jokaisella on oikeus omaisuuteen, joka on hankittu laillisella tavalla, ja omistusoikeus vailla itseensä, muihin tai yhteisöön yleensä kohdistuvaa ennakkoluuloa. Pakkolunastus ei ole sallittua muutoin kuin yleisen edun nimissä sekä välittömän ja reilun korvauksen toteutuessa.

(b) Konfiskointi ja omaisuuden haltuunotto on kiellettyä muutoin kuin lain säätämässä pakkotilanteessa.

Artikla 16

Jokaisella on oikeus nauttia tieteellisen, kirjallisen, taiteellisen tai teknisen tuotantonsa hedelmistä sekä oikeus suojella sen moraalisia ja materiaalisia tuotteita huomioonottaen, että tuotanto ei ole ristiriidassa sharian periaatteiden kanssa.

Artikla 17

(a) Jokaisella on oikeus elää puhtaassa ympäristössä poissa paheesta ja moraalisesta korruptiosta sekä ympäristössä, joka edistää hänen kehitystään, ja on valtion ja yhteisön tehtävä toteuttaa kyseinen oikeus.

(b) Jokaisella on oikeus lääketieteelliseen ja sosiaaliseen hoitoon sekä kaikkiin julkisiin palveluihin, joita yhteisö ja valtio resurssiensa puitteissa järjestävät.

(c) Valtion on huolehdittava siitä, että yksilön oikeus peruselintasoon, joka turvaa hänen ja hänestä riippuvaisten tarpeet, mukaan lukien ruoan, vaatetuksen, asumisen, koulutuksen, sairaanhoidon sekä kaikki muut perustarpeet, toteutuu.

Artikla 18

(a) Kaikilla on oikeus elää itseensä, uskontoonsa, elätettäviinsä, kunniaansa ja omaisuuteensa kohdistuvassa turvassa.

(b) Kaikilla on oikeus yksityiseen yksityisten asioidensa hoidossa, kodissaan ja perheensä piirissä huomioonottaen hänen omaisuutensa ja ihmissuhteensa. On kiellettyä vakoilla ihmistä, asettaa hänet valvontaan tai tahrata hänen hyvää nimeään. Valtion on suojeltava häntä ulkopuoliselta häirinnältä.

(c) Yksityisasunto on loukkaamaton kaikissa tapauksissa. Siihen ei saa astua ilman asukkaiden lupaa tai missään laittomassa muodossa, eikä sitä saa hävittää tai pakkolunastaa eikä asukkaita häätää.

Artikla 19

(a) Kaikki yksilöt ovat lain edessä tasa-arvoisia ilman erottelua hallitsevien ja hallittujen välillä.

(b) Oikeus vedota oikeuteen taataan kaikille.

(c) Vastuu vahingosta on olemukseltaan yksilöllistä.

(d) Ei saa olla muita rikoksia tai rangaistuksia kuin sharian määräämät.

(e) Vastaaja on syytön, kunnes hänen syyllisyytensä on todistettu reilussa oikeudenkäynnissä, jossa hänen puolustuksensa taataan.

Artikla 20

On kiellettyä ilman pätevää syytä pidättää yksilöä, rajoittaa hänen vapauttaan, karkottaa tai rangaista häntä. On kiellettyä alistaa yksilöä fyysiselle tai psykologiselle kidutukselle tai millekään muulle nöyryytykselle, julmuudelle tai loukkaukselle. Ei ole myöskään sallittua käyttää yksilöä lääketieteellisessä tai tieteellisessä kokeessa ilman hänen suostumustaan tai hänen terveytensä tai henkensä uhalla. Ei ole myöskään sallittua ottaa käyttöön hätätilalakeja, jotka tarjoaisivat auktoriteetin kyseisiin tekoihin.

Artikla 21

Panttivankien ottaminen on kaikissa muodoissaan sekä kaikista syistä ehdottoman kiellettyä.

Artikla 22

(a) Kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteitään vapaasti tavalla, joka ei ole ristiriidassa sharian periaatteiden kanssa.

(b) Kaikilla on oikeus puhua sen puolesta, mikä on oikein, ja vastustaa sitä, mikä on väärin, sekä varoittaa vääryydestä ja pahuudesta islamilaisen sharian normien puitteissa.

(c) Informaatio on elintärkeää yhteiskunnalle. Sitä ei saa väärinkäyttää tai hyväksikäyttää millään sellaisella tavalla, joka loukkaa pyhitettyjä asioita tai profeettojen arvokkuutta, heikentää moraalia ja eettisiä arvoja, korruptoi yhteisöä tai heikentää sen uskoa.

(d) Ei ole sallittua herättää nationalistista tai opillista vihaa tai tehdä mitään, mikä voisi toimia yllykkeenä rotusyrjinnälle.

11 kommenttia:

 1. No justiinsa juu... tällaiset julistukset joutaa sanonko minne!

  VastaaPoista
 2. Juu eihän tällä julistuksella ole mitään arvoa, jos vähänkään tuntee shariaa.

  VastaaPoista
 3. Koko tämän julistuksen 22 Artiklaa olisi voinut sanoa lyhyemminkin: Kaikilla on ne oikeudet, jotka Sharia määrittelee. Mitään Sharian lisäksi ei ole.

  Hyi hemmetti.

  VastaaPoista
 4. Painovirhe kohdassa 18 b, ensimmäinen lause: kaikilla on oikeus yksityiseen; pitäisi kai olla: kaikilla on oikeus yksityisyyteen. Muutoin hienoa työtä, kannattaa korjattuna arkistoida vastaisen varalle.

  VastaaPoista
 5. Länsimaiden, jotka korostavat YK:n ihmisoikeuksia, ei tulisi avustaa islamilaisia maita, joiden ns. ihmisoikeudet Kairon julistuksen mukaan suojelevat uskonnon oikeuksia ihmisoikeuksien kustannuksella. Koska islamilla on globaalia kunnianhimoa on aina vaara, että enemmistöaseman saadessaan muslimit toteuttavat ns. ihmisoikeuksiaan myös vääräuskoisiin.

  VastaaPoista
 6. Länsimaissa tehtävämme on pitää kiinni länsimaisista ihmisoikeuksista jo omista lähtökohdistamme, koska tiedustelupalveluilla on ns. kiistettäviä operaatioita, politiikassa paljon korruptiota, lakeja väännetään orwellilaisiksi jne. (Vastareaktio: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2251)

  Takavuosina valtamediassa keskusteltiin siitä, miten pitäisi suhtautua, kun esim. Kiinalla on erilainen käsitys ihmisoikeuksista kuin länsimailla... En saanut siitä koskaan oikein mitään irti. En koskaan ymmärtänyt välinpitämättömyyttä etenkin tiibetiläisiä kohtaan, koska ihmisoikeusloukkaukset heitä kohtaan ovat olleet niin rajuja ja laajamittaisia.

  On vaikea ymmärtää, mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan, jos niiden lähtökohdissa ei hallitse universalismi.
  Koska toinen vaihtoehtohan on (pinnallinen) mielipiteellisyys - ja mielipiteitä on lukematon määrä.
  Toisin sanoen mielipiteellisyyden hallitessa pinnallisuus hallitsee eikä millään muotoilulla päästä syvemmälle kuin jonkun 3-vuotiaan käsitys siitä, mitä sääntöjä pitäisi olla.

  TAUSTAA
  Länsimainen ihmisoikeuskäsitys ei toki ole täydellinen, mutta siinä on sentään suuri yritys universalistiseen meta-ajatteluun, jonka pätevimmin on muodollistanut John Rawls (https://fi.wikipedia.org/wiki/John_Rawls). Eli tietämättömyyden Verhon takana pitäisi kunkin metaetiikkansa valita tai muodostaa... Siis eettiset linjauksensa pitäisi valita ikään kuin ei olisi vielä syntynyt eikä tietäisi, syntyykö esim. kehitysvammaiseksi, keholla joka on herkkä sairastumaan vakavasti tai ateismia, kristinuskoa tai islamilaisuutta suosiviin oloihin.
  (Yksilön vapautta ei voida pitää uskonnon valitsemisessa kovin mahtavana seikkana, sillä yleensä yksilö valitsee sen uskonnon, mikä on ollut hänelle tärkeillä ihmisillä hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Puhumattakaan islaminuskosta, jonka piirissä julkisesta islaminuskosta luopumisesta ja etenkin ateismista seuraa monissa islamilaisissa maissa kuolemantuomio joko virallisesti tai epävirallisemmin, ja yleensä myös sen täytäntöönpano.)

  VastaaPoista
 7. "Kaikilla on oikeus puhua sen puolesta, mikä on oikein, ja vastustaa sitä, mikä on väärin"

  Aika hyvä kiteytys suomalaisen lugenpressen sananvapausnäkemyksestä.

  VastaaPoista
 8. Hyvä ja tärkeä käännös, hienoa työtä Tiina.

  Kairon julistus avaa mainiosti vallitsevaa ymmärryksen ja pihalla olon epäsymmetriaa, siis missä Islam ymmärtää länttä, mutta länsi on keskimäärin vaarallisen pihalla Islamista. Kenties poislukien savolaiset - noin keskimäärin länsimaiset ihmiset ovat tottuneet sanomaan asiat jokseenkin suoraan sellaisina kuin ne ovat, ilman mutkikkaita ehdollisuuksia.

  Kairon julistus on eräänlainen "Islam & Shari'ah for Western Dummies" - siltikin lähes kaikki artiklat vaativat eräänlaista "kieroutunutta medialukutaitoa" ja hereillä oloa.

  Selvänä esimerkkinä artikla 6 - länsimaiseen suorempaan esitysmuotoon käännettynä sen kirjoittaa vaikka muotoon
  "Naista voidaan pitää IHMISARVON SUHTEEN tasa-arvoisena, mutta vain jos hän täyttää sharian naiselle asettamat velvollisuudet."

  Toinen esimerkki tästä lähes joka artiklassa ilmenevästä hereillä olon tarpeesta - artikla 23b, laitan sen tähän englanniksi: "Everyone shall have the right to participate, directly or indirectly in the administration of his country's public affairs. He shall also have the right to assume public office in accordance with the provisions of Shari'ah."
  Oletetaan, että "he" ja "his" olisivat tarkoitettu käytetyksi sukupuolineutraalissa merkityksessä - siis "jokaisella" olisi "oikeus osallistua" maansa julkisten asioiden hoitoon. Hienoa! Tai hetkinen - "suoraan tai epäsuorasti"? Siis ei suinkaan "suoraan JA epäsuorasti" vaan nimenomaan "suoraan TAI epäsuorasti". Eli mitäs tämä itse asiassa tarkoittaa naisille? Asia tarkentuu viimeistään toisessa virkkeessä, missä sanotaan aika suoraan, että "participation in the administration of public affairs" EI ole sama asia "assume public office" joka on suoraan sharian opinkappaleille alisteista.

  Ja artiklassa 24 tarkennetaan vielä erikseen, että itse asiassa KAIKKI julistuksessa määritellyt oikeudet ja vapaudet ovat sharialle alisteisia, riippumatta siitä onko niin erikseen sanottu tai ei.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jostain syystä tätä kirjoittaessa käännös loppuu artiklaan 22, eli 23-25 ovat jostain syystä jääneen postauksesta pois? Etenkin 24 ja 25 ovat julistuksen kokonaistulkinnan kannalta aika olennaisia.

   Poista
 9. Julistus on selkeästi taqiyyaa.

  VastaaPoista
 10. Tässä oli aika monta kohtaa, joiden kohdalla pohdin, että mitähän ihmettä tuolla haetaan takaa ja miten tuo määritellään.

  Sharia mainittiin niin monta kertaa, että Turkkulaisen tiivistelmä todennäköisesti on osuva:

  "Koko tämän julistuksen 22 Artiklaa olisi voinut sanoa lyhyemminkin: Kaikilla on ne oikeudet, jotka Sharia määrittelee. Mitään Sharian lisäksi ei ole."

  VastaaPoista